Iedereen uitgenodigd voor algemene ledenvergadering

143637665481892_9664757_1280

De algemene ledenvergadering is dit jaar op woensdag 7 februari, om 20.00 uur in het clubhuis. Het bestuur nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn. Indien het quorum om 20.00 uur niet aanwezig is begint de nieuwe vergadering om 20.30 uur.

De uitgewerkte agenda met toelichting zal uiterlijk twee weken voor de vergadering worden toegestuurd. De bij de agendapunten behorende stukken zijn bijgevoegd bij de uitnodiging voor de ALV die je via de mail hebt ontvangen. Desgewenst kan het secretariaat op aanvraag stukken toesturen.

Agenda vergadering

 1. Opening
 2. Notulen 2017 (Bijgevoegd bij de uitnodigingsmail)
 3. Mededelingen
  a. Ledenbestand
  b. Aangepast tennis
  c. Bardiensten
  d. Rookvrij terras
  e. 50 jarig bestaan op 10 februari 2019
 4. Ingekomen stukken
 5. Club van Rhijnhuizen
 6. Jaarverslagen (Bijgevoegd bij de uitnodigingsmail)
 7. Financiële verantwoording 2017 (Bijgevoegd bij de uitnodigingsmail)
  Het verslag van de kascommissie zal ter vergadering worden voorgelezen.
 8. Benoeming Kascommissie
  Lid van de Kascommissie zijn Adri van Opijnen en Ton Paulussen. Plaatsvervangend lid is Walter de Ruiter.
 9. Begroting 2018 en contributie 2018 (Bijgevoegd bij de uitnodigingsmail)
  Het bestuur stelt voor, om volgens afgesproken beleid, de contributie voor 2018 vast te stellen op € 194,- (2017 €193,-) voor senioren en op € 111,- (2017 € 110,-) voor junioren.
 10. Uitloten van obligaties
 11. Eventuele andere voorstellen vanuit het bestuur
 12. Eventuele voorstellen ingediend door minimaal 5 leden. Deze dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de vergadering bij de secretaris. ingediend te zijn.
 13. Verkiezing bestuursleden
  Volgens het aftreedschema voor de bestuursleden treden af Rick van Midde en Marius Kwakkel. Rick van Midde stelt zich herkiesbaar. Marius Kwakkel is niet herkiesbaar. Hans Monpellier is kandidaat voor de functie van penningmeester.
  Margo Pijpker is vanaf de ALV 2017 interim secretaris geworden. Dit dient in deze ALV bekrachtigd te worden.
 14. Verkiezing leden commissies
  De commissieleden treden ieder jaar af en kunnen worden herbenoemd. (Bijgevoegd bij de uitnodigingsmail een overzicht met de voorgestelde mutaties in de commissies en de samenstelling van de commissies na die mutaties)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting